Abamea Akademi

Abamea Center

+ Abamea Akademi är en center för interna och externa utbildningar inom NPF-området.
+ Abamea Center erbjuder konsultation för en opetativ handledning till kommunala och privata utförare.
+ Abamea Center erbjuder konsultationsinsatser för utmanande beteende; utåtagerande, självskadebeteende … hos enskilda stödtagare

Vi vill gärna ge stöd till andra utförare som vill veta mer om PBS som modell och utveckla sin organisation och verksamhet. Därför ger vi också utifrån önskemål stöd till både lednings- och personalgrupper.

 

PBS

 Vår stödmodell är PBS (Positive Behaviour Support), som också rekommenderas av Socialstyrelsen. Det är en evidensbaserad metod som sen många år är välkänd och spridd internationellt ibland annat Storbritannien, Irland, Australien och USA inom såväl skola som funktionsnedsättningsområde. PBS är en servicemodell som vilar på en uttalad vårdfilosofi med fasta, etiska värderingar och tillämpad beteendeanalys (TBA) som grund. 

 PBS växte fram i debatten om mänskliga rättigheter. Därför är rätten till ett värdigt liv med meningsfull delaktighet i samhället och möjlighet att leva i goda och närande relationer grunden. PBS innebär en helhetssyn på livet och de sammanhang vi lever i och som påverkar våra möjligheter och vårt beteende. Både miljöförändringar och utveckling av livsfärdigheter, i nuet och för framtiden, är kärnan.

 I PBS är utveckling till ökad livskvalitet alltid målet för olika typer av stödinsatser. Därför är medbestämmande och utveckling av förmåga att göra medvetna och informerade val i vardagen och för det framtida livet alltid i fokus. PBS tar starkt avstånd från användning av ”negativa konsekvenser” och använder positiva metoder som hjälp över trösklar.

  PBS verkar för att skapa varaktiga förändringar i ett livsperspektiv, snarare än kortsiktiga lösningar som riskerar att låsa utvecklingen i nuet. På Abamea Center vill vi att stödet ska bli som en snöboll i rullning, så att växandet med tiden fortsätter av egen kraft för de människor vi möter.